U vezi sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i stavljanju van snage Direktive 95. /46/EC (opšta uredba o zaštiti podataka) („GDPR“), kao i o obavezi informisanja koja proističe iz ovih odredbi, želimo da Vas u ovom dokumentu na transparentan način obavestimo kako brinemo o Vašim ličnim podacima i kako ih obrađujemo.

Posebnu pažnju posvećujemo poštovanju privatnosti posetilaca naših veb sajtova. Podaci koje prikupljamo koriste se samo za upravljanje veb sajtom i nisu namenjeni za identifikaciju korisnika naših veb sajtova.

U nastavku pogledajte detaljne informacije o obradi ličnih podataka:

Kome je namenjena naša Politika privatnosti?

Ukoliko:
posećujete naše veb sajtove kojima upravlja određeni Kontrolor, u nastavku („Veb sajtovi“); uključujući i to da ukoliko koristite funkcionalne mogućnosti koje pružaju Usluge, kao što je mogućnost da nas kontaktirate putem elektronske kontakt forme, ili ako se pretplatite na naš bilten ili posetite naše zvanične naloge društvenih medija kao što su: LinkedIn, Tvitter, YouTube, Facebook, Instagram koju vodi dati Kontrolor („Nalozi društvenih mreža“) („Korisnik“);

Pogledajte listu usluga:

 • https://www.globema.com/
 • https://www.globema.cz/
 • https://www.globema.pl/
 • https://www.globema.ro/
 • https://www.globema.ru/
 • https://conference2017.globema.com/
 • https://fme.globema.cz/
 • https://fme.globema.pl/
 • https://fme.globema.ro/
 • https://geotask.globema.com/
 • https://geotask.globema.ro/
 • https://google.globema.com/
 • https://google.globema.cz/
 • https://google.globema.hu/
 • https://google.globema.pl/
 • https://google.globema.ro/
 • https://konferencja2017.globema.pl/
 • https://mobilnipracovnik.cz/
 • https://mobilnypracownik.pl/
 • https://netstork.globema.com/
 • https://netstork.globema.cz/
 • https://netstork.globema.pl/
 • https://netstork.globema.ro/
 • https://optymalizacjatras.pl/
 • https://fme.globema.ru/
 • https://google.globema.ru/
 • https://geotask.globema.ru
 • https://geotraxx.globema.ru
 • https://4res.globema.pl
 • https://4res.globema.com
 • https://globema.rs
 • https://google.globema.rs
 • https://geotask.globema.rs
 • https://netstork.globema.rs/
 • https://geoplatform.globema.pl/
 • https://geoplatform.globema.com/
 • https://prognozer.globema.pl/
 • https://geogrid.globema.pl

akao fizičko lice ste (potencijalni) kupac, dobavljač, podizvođač, ugovarač Kontrolora itd. („Ugovarač“), ili kao fizičko lice ste (potencijalni) kupac, dobavljač, podizvođač, izvođač itd. Ugovarača datog Kontrolora („Ugovarač našeg Ugovarača“);
Vi ste fizičko lice koje istupa u ime Dobavljača ili Ugovarača našeg Ugovorača („Predstavnik“);
kontaktirate datog Kontrolora telefonom ili SMS-om, e-poštom, kontakt formama dostupnim na našim veb stranicama, ili poštom po bilo kom pitanju, ili dati Kontrolor Vas kontaktira, a Vi niste Ugovarač, Ugovarač našeg Ugovarača ili Predstavnik u isto vreme („Lice za kontakt”);

naša zaštita privatnosti primenjuje se na obradu Vaših ličnih podataka, odnosno svih informacija koje identifikuju ili omogućavaju da budete identifikovani direktno ili indirektno.

Ko obrađuje Vaše lične podatke?

Kontrolor Vaših ličnih podataka je:

 • ukoliko ste korisnik veb sajtova domena RS, ili kao Ugovarač sklapate ugovor sa našom kompanijom u Srbiji, nastupate u ime Izvođača koji je zaključio ugovor sa našom kompanijom u Srbiji, kontaktirate našu kompaniju u Srbiji:
  odnosno Globema Adria d. o.o.
  Business centar Navigator 2,
  Bulevar Milutina Milankovica 1ž,
  Novi Beograd, Srbija
 • ukoliko ste korisnik PL ili COM domena ili naloga društvenih mreža, ili kao Ugovarač sklapate ugovor sa našom kompanijom u Poljskoj, nastupate u ime Dobavljača koji je zaključio ugovor sa našom kompanijom u Poljskoj, kontaktirate našu kompaniju u Poljskoj:
  odnosno Globema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  adresa: Wita Stwosza 22, 02-661 Varšava,
  PIB (poreski identifikacioni broj): 5212743872, KRS (registarski) broj: 0000024100, registarski sud: Okružni sud za glavni grad Varšave u Varšava, 13. Ekonomsko odeljenje nacionalnog sudskog registra, osnovni kapital: 218.550,00 PLN;
 • ukoliko ste korisnik veb sajtova CZ domena, ili kao Dobavljač sklapate ugovor sa našom kompanijom u Češkoj Republici, nastupate u ime Dobavljača koji je zaključio ugovor sa našom kompanijom u Češkoj Republici, kontaktirate našu kompaniju u Češkoj Republici:
  odnosno Globema CS s.r.o.
  Nové domy 154
  164 00 Praha 6 – Přední Kopanina, Czechia
 • ukoliko ste korisnik veb sajtova domena RO, ili kao Dobavljač sklapate ugovor sa našom kompanijom u Rumuniji, nastupate u ime Dobavljača koji je zaključio ugovor sa našom kompanijom u Rumuniji, kontaktirate našu kompaniju u Rumuniji :
  odnosno Globema RO SRL
  str. Pechea 32-36
  BaneasaOffices, et.2
  013982 București, Romania

(svaka od gore navedenih kompanija nazivaće se pojedinačno „Kontrolor”).

Kako možete kontaktirati datog Kontrolora?

Datog Kontrolora možete kontaktirati:

 • pisanim putem na gore navedene adrese;
 • elektronskim putem sa svakim Kontrolorom na sledeću e-mail adresu:  gdpr@globema.com
 • korišćenjem obrazaca za kontakt koji su dostupni na svakoj od naših usluga.

Da li je davanje ličnih podataka dobrovoljno?

Dostavljanje Vaših ličnih podataka je dobrovoljno, ali i neophodno za svrhe za koje ih Vi pružate, a iste prikuplja i dalje obrađuje dati Kontrolor. Neophodno Vas je kontaktirati, zaključiti ugovor sa Vama ili subjektom koji predstavljate, odnosno izvršiti ugovor zaključen sa Vama ili subjektom koji predstavljate.

Posledica nepružanja Vaših ličnih podataka je nemogućnost da se izvrše gorenavedene radnje od strane datog Kontrolora (na primer, nedostavljanje ličnih podataka može dovesti do nemogućnosti kontaktiranja sa Vama, nemogućnosti zaključivanja ugovora sa Vama ili subjektom koji predstavlja, ili nemogućnost da sprovedemo naše obaveze koje proizilaze iz ugovora zaključenog sa Vama ili licem koje predstavljate).

U vezi sa korišćenjem Veb sajtova od strane korisnika, dati Kontrolor takođe prikuplja informacije o aktivnostima Korisnika na Veb lokacijama. Dati Kontrolor koristi informacije koje identifikuju fizička lica (njihove lične podatke), kao što su IP adresa ili drugi identifikatori i informacije prikupljene putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija.

Iz kog izvora dobijamo Vaše lične podatke?

U većini slučajeva Vaše lične podatke primamo direktno od Vas, odnosno direktno od subjekta podataka. Ovo je slučaj, na primer, kada dobrovoljno date svoje lične podatke kada nam šaljete kontakt obrazac na našim veb stranicama, kada se prijavljujete za poziciju u našem timu ili čak u procesu pregovaranja i zaključivanja ugovora sa datim kontrolorom.

U vezi sa Ugovaračima, Ugovaračima naših Ugovarača, Predstavnicima i Licima za kontakt, takođe možemo dobiti Vaše lične podatke iz drugih izvora, kao što su:

Vaši poslodavci / direktori / saradnici, subjekti koje predstavljate;
ugovarači Vašeg poslodavca / direktora / saradnika, entiteta koje predstavljate;
javno dostupne izvore, uključujući informacije dostupne na veb stranicama ili na javnim nalozima u profesionalnim društvenim mrežama (tj. LinkedIn), ili u javnim elektronskim bazama podataka preduzetnika.

U slučaju dobijanja Vaših ličnih podataka iz izvora koji nisu direktno od Vas, dati Kontrolor (u skladu sa principom minimiziranja obrade ličnih podataka) može da obrađuje sledeće kategorije Vaših ličnih podataka: ime i prezime, službeni položaj, poslovna adresa, adresa za korespondenciju, broj telefona, e-mail, firma (naziv) poslovne delatnosti, adresa firme, poreski identifikacioni broj, kao i informacije o tome kojom vrstom predmeta se bavite.

Po kom pravnom osnovu, u koju svrhu i koliko dugo obrađujemo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke dati Kontrolor obrađuje u sledeće svrhe, na sledećoj pravnoj osnovi i u narednom periodu:

u cilju slanja biltena, uključujući informacije o našim proizvodima i uslugama, kao i informacije iz IT sveta, o trendovima u industriji, našim dostignućima i novostima o proizvodima ili zanimljivim industrijskim događajima – tada je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka Vaša saglasnost (član 6. stav 1. tačka (a) GDPR-a) – u ovom slučaju, Vaši lični podaci se obrađuju sve dok ne odustanete od primanja Biltena ili ne povučete svoju saglasnost;

da bismo ostvarili interakciju sa Vama koristeći naloge društvenih mreža od strane datog Kontrolora – onda je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka legitimni interes datog kontrolora (član 6. stav 1. tačka (f) GDPR-a) koji se sastoji u promovisanju proizvoda i brenda datog Kontrolora i izgradnji i održavanju zajednice u vezi sa brendom datog Kontrolora – u ovom slučaju, Vaši lični podaci se obrađuju za period dok dati Kontrolor drži dati nalog na društvenim mrežama, ali ne duže od preduzimanja odgovarajućih mera koje rezultiraju uklanjanjem Vaših ličnih podataka sa datog naloga društvenih mreža (npr. uklonićete svoj komentar ili lajk);

u svrhu i u meri neophodnoj za zaključivanje i izvršavanje ugovora između Vas kao Ugovarača i datog Kontrolora – tada je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka, kao jedne od strana u ugovoru, neophodnost obrade da bi Kontrolor izvršio ugovor zaključen sa Vama (član 6 stav 1 tačka (b) GDPR) – u ovom slučaju, Vaši lični podaci se obrađuju za vreme trajanja takvih ugovora;

u cilju kontakta sa Predstavnicima od strane datog Kontrolora o aktuelnim pitanjima (npr. angažmani za saradnju, odgovaranje na pitanja, itd.) u vezi sa zaključivanjem ili izvršavanjem ugovora koje je dati Kontrolor zaključio sa Ugovaračima ili Ugovaračima naših Ugovarača – onda je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka legitimni interes Kontrolora (član 6. stav 1. tačka (f) GDPR-a) koji se sastoji u sprovođenju ugovora koji smo zaključili – u ovom slučaju, Vaši lični podaci se obrađuju za vreme trajanja ugovora;

u svrhu komunikacije (npr. putem telefona i e-mailom) i odgovaranja na pitanja i nedoumice u vezi sa uslugama i proizvodima bilo kog od Kontrolora i njihovim aktivnostima – onda je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka legitiman interes datog Rukovaoca (član 6. stav 1. tačka (f) GDPR) koji se sastoji u vođenju korespondencije u vezi sa obavljanom poslovnom aktivnošću – u ovom slučaju, Vaši lični podaci se obrađuju u periodu koji je neophodan za efektivno postizanje svrhe kontakta po izboru osobe za kontakt;

u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza koje snosi dati Kontrolor, a koje proizilaze posebno iz poreskih i računovodstvenih propisa, uključujući obaveze u vezi sa dokumentovanjem ekonomskih događaja (izdavanje faktura) i obaveze arhiviranja – tada je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka zakonska obaveza nametnuta datom Kontroloru (član 6. stav 1. tačka (c) GDPR-a) – u ovom slučaju, Vaši lični podaci se obrađuju za period u kojem obavezne zakonske odredbe zahtevaju da dati Kontrolor čuva Vaše lične podatke, na primer za računovodstvene ili poreske svrhe;

da bi eventualno uspostavio i pokrenuo tužbe ili se odbranio od njih od strane datog Kontrolora – tada je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka legitimni interes datog Kontrolora (član 6. stav 1. tačka (f) GDPR-a ) koji se sastoji u zaštiti njegovih prava i interesa – u ovom slučaju se Vaši lični podaci obrađuju za vreme trajanja od strane datog Kontrolora obaveza koje proizilaze iz ugovora zaključenih sa Ugovaračima, uključujući i do isteka roka zastarelosti potraživanja koja proističu iz ovih sporazuma;

u analitičke i statističke svrhe – tada je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka legitimni interes Kontrolora (član 6. stav 1. tačka (f) GDPR-a) koji se sastoji u sprovođenju analiza aktivnosti Korisnika, kao i kao njihove preferencije u cilju poboljšanja funkcionalnosti korišćenih usluga – u ovom slučaju, Vaši lični podaci se obrađuju tokom perioda analiza i statistike koje sprovodi dati Kpntrolor na veb stranicama.

Sa kim delimo Vaše lične podatke?

U vezi sa obavljanjem poslova koji zahtevaju obradu ličnih podataka, Vaši lični podaci (u razumnoj meri) mogu se preneti na sledeće primaoce:
lica koja su kapitalom povezana sa datim Kontrolorom;
poštanski operateri ili subjekti koji obavljaju kurirsku djelatnost;
subjekti koji obavljaju platnu djelatnost (banke, platne institucije, uključujući one koje pružaju platne usluge, usluge faktoringa, itd.) i osiguranje;
subjekti koji sarađuju sa nama koji pružaju pravne usluge, računovodstvene i poreske usluge datom Kontroloru, kao i zakonski revizori, revizori, savetodavne i konsultantske kuće itd.;
subjekti koji održavaju servere i pružaju usluge hostinga, operater internet domena, dobavljači i subjekti koji održavaju IT sisteme i subjekti koji pružaju druge slične usluge datom Kontroloru.

Pored toga, želimo da Vas obavestimo da zbog transnacionalne prirode protoka podataka na portalima društvenih mreža (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram), ukoliko posetite naloge društvenih mreža, neki od Vaših ličnih podataka mogu takođe biti obrađeni od strane vlasnika navedenih društvenih mreža. Imajte na umu da su, kao dobavljači alata, ovi vlasnici zajednički odgovorni za obradu Vaših podataka, ukoliko koristite naloge društvenih mreža. Oni mogu da obrađuju Vaše podatke u sopstvene svrhe na osnovu drugih zakonskih osnova pod uslovima koje su oni odredili (linkovi u nastavku), uključujući prenos Vaših ličnih podataka u treće zemlje (ne zavisi ni od jednog kontrolora):
Facebook (owned by Facebook Ireland Ltd.): link and link
Instagram (owned by Facebook Ireland Ltd.): link
LinkedIn (owned by LinkedIn Ireland Unlimited Company): link
YouTube (owned by Google Ireland Ltd.): link
Twitter (owned by Twitter, Inc.): link
Osnov za takav transfer su standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, a koriste ih gorepomenuti vlasnici društvenih mreža.

Pored toga, ukoliko ste pretplatnik na naš bilten, Vaši lični podaci se prenose subjektima koji, na zahtev datog Kontrolora, obavljaju aktivnosti upravljanja kolektivnim slanjem biltena pretplatnicima, uključujući entitet koji obezbeđuje aplikaciju Mailchimp. U tom slučaju, Vaši lični podaci mogu biti preneti u treće zemlje, a osnov za takav prenos su standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija. Više informacija u vezi s tim možete pronaći ovde.

Koja prava imate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka?

Svaki Kontrolor osigurava da imate pravo na:

pravo na povlačenje saglasnosti – Vaša saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka može biti povučena u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga, a povlačenje takve saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja;

U okviru Biltena trudimo se da pružimo što interesantniji i najprikladniji sadržaj interesma primalaca. Međutim, ukoliko odlučite da više ne želite da primate bilten od nas, možete se odjaviti u bilo kom trenutku i povući svoju saglasnost, u skladu sa gore navedenim. U tu svrhu, potrebno je da kliknete na link „odjavi se“ / „otkaži pretplatu“ u podnožju našeg biltena ili nam pišete direktno na unsubscribe@globema.com.

pravo na pristup podacima – mogućnost zahtevanja pristupa Vašim ličnim podacima od datog Kontrolora, npr. dobijanjem potvrde da li / koje Vaše lične podatke (koje kategorije) obrađuje dati Kontrolor, dobijanjem informacija, između ostalog, o svrsi obrade, primaocima ili kategorijama primalaca podataka, planiranom periodu čuvanja podataka ili kriterijumima za određivanje ovog roka i sl., dobijanje kopije ovih ličnih podataka;

pravo na ispravku podataka – mogućnost da se od datog Kontrolora zahteva da ispravi (ispravi, dopuni, ažurira) Vaše lične podatke koji su netačni, nepotpuni, uključujući i dostavljanje dodatne izjave;

pravo na brisanje podataka – mogućnost zahtevanja od datog Kontrolora (samo u određenim situacijama) da izbriše Vaše lične podatke, npr. kada Vaši lični podaci nisu neophodni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ili kada su obrađeni u suprotnosti sa zakonom;

pravo na ograničenje obrade – mogućnost da se od datog Kontrolora zahteva da ograniči obradu Vaših ličnih podataka kada:
– dovodite u pitanje tačnost Vaših ličnih podataka – tada obrada može biti ograničena na period koji dozvoljava datom kontroloru da proveri tačnost ovih podataka;
obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju podataka i umesto toga zahtevate ograničenje njihove obrade;
– datom Kontroloru više nisu potrebni Vaši lični podaci za potrebe obrade, a istovremeno su Vam potrebni da biste utvrdili, potvrdili ili branili svoje tvrdnje;
– uložili ste prigovor na obradu Vaših ličnih podataka – tada obrada može biti ograničena dok se ne utvrdi da li legitimni razlozi od strane Kontrolora nadmašuju Vaš prigovor;

pravo na prenosivost podataka – mogućnost da se od datog Kontrolora zahteva da prenese Vaše lične podatke (ukoliko je obrada neophodna da bi dati Kontrolor izvršio ugovor u kome ste Vi strana, ili je zasnovana na Vašem pristanku i ako je takva obrada se vrši automatizovanim sredstvima), uključujući primanje kopije Vaših ličnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i čitljivom formatu; ova kopija može biti poslata Vama ili drugom licu (drugom Kontroloru), sve dok je to tehnički moguće;

pravo na prigovor – mogućnost prigovora datom Kontroloru na obradu Vaših ličnih podataka – po osnovu koji se odnosi na Vašu konkretnu situaciju, u slučaju obrade Vaših ličnih podataka u okviru legitimnog interesa kojem teži dati Kontrolor , kao i u slučaju njihove obrade u svrhe direktnog marketinga.

Gore navedena prava možete ostvariti na sledeći način:

 • pisanim putem na gore navedene adrese;
 • elektronskim putem sa svakim Kontrolorom, na sledeću e-mail adresu: gdpr@globema.com
 • korišćenjem obrazaca za kontakt koji su dostupni na svakoj od naših usluga.

 Pored toga, imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka ukoliko smatrate da obrada Vaših ličnih podataka od strane datog kontrolora krši odredbe GDPR-a.

Ukoliko zatražite kopiju svojih ličnih podataka, možda ćete biti dužni da platite zakonsku taksu. Ukoliko čuvamo bilo koji od Vaših ličnih podataka koji su netačni ili ako je došlo do bilo kakvih promena u Vašim podacima, obavestite nas kako bismo omogućili vođenje tačne i ažurne evidencije.

Kako obrađujemo lične podatke kandidata za posao?

Ukoliko se prijavite za poziciju u našem timu, posebno ako datom Kontroloru pošaljete svoju biografiju ili druge dokumente za prijavu koji sadrže Vaše lične podatke, proces obrade podataka datog Kontrolora zasniva se ne samo na GDPR-u, već i na primenjivim odredbama zakona o radu, koje sadrže i smernice u oblasti obrade podataka o ličnosti. Detaljne informacije u vezi sa tim daje dati Kontrolor u procesu zapošljavanja za određenu poziciju.

Kako koristimo kolačiće?

Naše veb stranice koriste kolačiće (cookies). Datoteke kolačića (tzv. kolačići) su IT podaci, posebne tekstualne datoteke, koje se čuvaju na Vašem krajnjem uređaju i namenjene su za korišćenje veb lokacija.
Kolačići se koriste u sledeće svrhe:
kreiranje statistike koja pomaže da se razume kako korisnici koriste veb stranice, što omogućava poboljšanje njihove strukture i sadržaja;
održavanje sesije korisnika (nakon prijavljivanja), zahvaljujući čemu korisnik ne mora ponovo da unosi login i lozinku na svakoj podstranici Veb sajta;
određivanje profila korisnika kako bi mu se prikazali odgovarajući materijali u reklamnim mrežama, posebno na Google mreži.
Korišćenjem kolačića na gore opisan način, nikada ne identifikujemo identitet korisnika na osnovu informacija sačuvanih u kolačićima.
Naše veb stranice koriste dva osnovna tipa kolačića: kolačiće sesije i trajni kolačići. Kolačići sesije su privremene datoteke koje se čuvaju na Vašem krajnjem uređaju dok se ne odjavite, napustite veb lokaciju ili isključite softver (veb pretraživač). Trajni kolačići se čuvaju na krajnjem uređaju tokom vremena navedenog u parametrima datoteke kolačića ili dok se ne izbrišu.
Mreže za oglašavanje, posebno Google mreža, mogu koristiti kolačiće za prikazivanje reklama prilagođenih načinu na koji korisnik koristi veb lokaciju. U tu svrhu, oni mogu da čuvaju informacije o korisnikovoj navigaciji ili vremenu provedenom na datoj stranici.
Većina veb pretraživača je prvobitno podešena da automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete promeniti podešavanja pretraživača tako da kolačići budu blokirani – u celini ili delimično, npr. samo od trećih strana ili da primate poruku svaki put kada se kolačići pošalju na Vaš uređaj. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja kolačićima dostupne su u podešavanjima Vašeg veb pretraživača.
Ukoliko ne želite da primate kolačiće, možete promeniti podešavanja pretraživača. Naglašavamo da onemogućavanje kolačića neophodnih za procese autentifikacije, bezbednost, održavanje korisničkih preferencija može otežati, a u ekstremnim slučajevima može sprečiti upotrebu veb lokacija.

Zaključci

Zadržavamo pravo da promenimo ili ažuriramo našu Politiku privatnosti objavljivanjem nove Politike privatnosti i njenih pravila na stranicama naših Usluga. Konkretno, to može biti neophodno zbog izmena važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti, smernica o zaštiti podataka o ličnosti koje donosi nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti, ali i u vezi sa bilo kakvim promenama u obimu vođenja veb stranica od strane datog kontrolora ili procesa saradnje/usluge Ugovarača.

Garantujemo da će sve promene naše Politike privatnosti, do kojih može doći u budućnosti, ostati u potpunosti u skladu sa važećim zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka, kao i da ćemo uzeti u obzir potrebu da se obezbedi bezbednost Vaših ličnih podataka koje mi obrađujemo.

Da li imate dodatnih pitanja? Pišite nam.