DH.GIS (District Heating Geographic Information System) je sistem zasnovan na Smallworld-u, dizajniran za kompanije daljinskog grejanja. GE Smallworld okruženje, obogaćeno Globeminim funkcionalnim modulima, predstavlja moćan sistem za brz i lak pristup podacima, izveštavanje, statistiku, planiranje investicija i upravljanje resursima.

Mrežni inventar – jezgro DH.GIS-a

Model inventarnih podataka obuhvata sve vrste objekata prikazanih na mapi kao i one bez geografske reference: segmente linija, toplotne komore sa svojim unutrašnjim elementima, ventile, uređaje za automatizaciju, brojila, kompenzatore, pumpe i druge mrežne uređaje, izvore toplote, toplotne čvorove sa unutrašnjom opremom, izmenjivačima toplote, zgradama, parcelama i drugim pratećim objektima. DH.GIS ima alate za pričvršćivanje digitalnih mapa u formatima kao što su DXF/DWG, DGN, raster, WMS/WFS, OpenStreetMap i Google Maps.

Prednosti

 • Smanjenje vremena za pristup dokumentaciji
 • Smanjenje poseta na terenu (kao i troškova i radnog vremena u vezi sa njima) koje su vršene u cilju prikupljanja informacija ili provere podataka o mreži
 • Pristup podacima ovlašćenih korisnika 24 sata dnevno.

Podrška za upravljanje prekidima

Modul pomaže u organizovanju inženjerskih i poslovnih aktivnosti oko problema na mreži:

 • Isključivanje zahvaćenog područja sa najbližim radnim ventilima koji moraju biti zatvoreni
 • Generisanje obaveštenja o prekidu za sve korisnike koji su isključeni
 • Procena količine energije koja nije isporučena potrošačima
 • Izračunavanje vremena potrebnog za dopunu isključenog dela mreže
 • Lociranje curenja na datoj udaljenosti od lokatora kvara.

Za ovaj modul definisan je veći broj unapred definisanih statističkih izveštaja koji pomažu u organizaciji preventivnih aktivnosti. Sistem će odrediti, na primer, koji je tip ventila sa najvećim kvarom ili će ukazati na oblast sa čestim i gustim prekidima rada.

Prednosti upravljanja prekidima

 • Skraćivanje vremena identifikacije područja ispada od strane dispečera (Nezavisnost od distribuiranog znanja pojedinaca)
 • Manji gubici, manje isključenih korisnika
 • Efikasnije planiranje popravke štete. Poboljšanje kvaliteta usluga za korisnike.

Inženjerski proračuni

Modul je sposoban da izvodi složene hidraulične i termodinamičke proračune mreže, kao što su:

 • Dovodni i povratni pritisak na svakom čvoru mreže
 • Temperatura na svakom čvoru mreže
 • Vreme protoka nosioca od izvora toplote do svakog čvora mreže
 • Pad pritiska i temperature za svaki segment linije
 • Regulacioni parametri na svakom toplotnom čvoru
 • Toplotni gubici.

Rezultati su predstavljeni u obliku unapred definisanih upita i izveštaja, kao i dijagrama za izabranu putanju.

Prednosti mrežnih proračuna

 • Identifikacija tačaka toplotnih gubitaka. Identifikacija prekomerne ili nedovoljno izmerene mreže (2-5% mreže)
 • Optimalna (precizna) regulacija mreže – 1-3% uštede pri kupovini toplotnog medijuma
 • Osiguranje isporuka tokom ispada (u mrežama u obliku prstena i mrežama sa više izvora) – 10%
 • Smanjenje gubitaka unutar mreže kao posledica pravilnog merenja – merenje bolje prilagođeno datim potrebama (gubici manji do 1-3 %)
 • Dodatni prihodi od boljeg sređivanja utrošene energije.

Planiranje investicija

Modul omogućava detaljne aktivnosti planiranja investicija, kao što su proširenje ili rekonstrukcija mreže i povezivanje novih korisnika. Može se generisati veliki broj izveštaja, uključujući račune materijala, procenjene troškove investicije tokom vremena, raspored troškova, kao i jednostavnu analizu povrata ulaganja koja uzima u obzir troškove ulaganja, operativne troškove i raspored prodaje energije.

Prednosti investicionog planiranja

 • Ušteda vremena do 25% u celom procesu planiranja investicija i povezivanja korisnika
 • Veća tačnost investicionih odluka
 • Dodatni prihodi od investicija osmišljenih i izvedenih u kraćim vremenskim periodima (ranije aktivacije).

Da li ste znali?

70

Globema DH.GIS i prateće mobilne i veb aplikacije se koriste za upravljanje, razvoj i održavanje mreže daljinskog grejanja u preko 70 gradova.

10

Preko 10 miliona krajnjih kupaca je povezano na mreže grejanja koje se modeluju pomoću Globema DH.GIS.

20

Globema ima preko 20 godina iskustva u razvoju i primeni specijalizovanih rešenja za operatere daljinskog grejanja.