Mnoge organizacije čuvaju veliku količinu tehničke papirne dokumentacije kojoj je teško pristupiti. Digitalna revolucija izaziva kompanije da digitalizuju svoje resurse papirne dokumentacije. LocDoc automatizuje kategorizaciju skeniranih dokumenata i omogućava svakom zaposlenom lak pristup njihovom sadržaju. To dovodi do povećane operativne efikasnosti kompanije. Štaviše, proces pretvaranja fizičkih sredstava u digitalne objekte je mnogo brži.

Kako LocDoc funkcioniše?

LocDoc je aplikacija koja automatski kategoriše različite papire, mape, odluke, protokole i slične dokumente. Kao rezultat analize sadržaja, ona postavlja njihovu lokaciju i datum. Na ovaj način aplikacija kreira bazu podataka prostornih dokumenata. Da bi se ovo postiglo za kratko vreme, modul kategorizacije je zasnovan na alatima za mašinsko učenje koji prvo „uče“ analizirajući uzorke dokumentacije, a zatim koriste optimalno podešen model za kategorizaciju dokumenata za organizaciju.

Korisnik dobija intuitivnu aplikaciju za efikasno ispitivanje određenih dokumenata, njihovo pronalaženje na mapi i pregled njihovog sadržaja.

Kako funkcioniše kategorizacija?

Modul za kategorizaciju LocDoc automatski analizira i kategorizuje dokumenta dodeljujući im atribute kao što su:

  • Tip (npr. mapa koja je napravljena, interna šema stanice, protokol prihvatanja veze, uslovi veze)
  • Datum (npr. protokola, administrativne odluke, izdavanja uslova)
  • Lokacija (npr. poštanski broj investicije, registarski broj parcele)

Tipovi podele dokumenata su specifični za industriju ili samu organizaciju. Trenutno, Modul kategorizacije u LocDoc-u podržava 11 kategorija. Oni uključuju, na primer: uslove povezivanja, mape, interne šeme, skice polja, tabele koordinata, odluke ili protokole. Ove kategorije se savršeno uklapaju u energetsku industriju, ali se mogu koristiti iu drugim mrežnim organizacijama, kao što su kompanije za gas ili grejanje. AI/ML model, uključen u Modul kategorizacije, može se prilagoditi potrebama korisnika tokom implementacije.

LocDoc u procesu digitalizacije papirnih dokumenata

LocDoc je posebno koristan u organizacijama koje:

  • Imaju gotovu, investicionu ili papirnu projektnu dokumentaciju o njihovoj infrastrukturi
  • Koristiti papirnu dokumentaciju koja se odnosi na periodične radnje koje se izvode na infrastrukturi
  • Koristite informacije koje dolaze iz teško dostupnih papirnih dokumenata u različitim poslovnim procesima
  • Žele da obezbede svojim zaposlenima praktičan pristup kompletnom i ažurnom znanju o geografski disperzovanoj imovini i infrastrukturi.

LocDoc je brz prvi korak ka potpunoj digitalizaciji i izgradnji GIS baze podataka.

Šta ćete dobiti preciznom kategorizacijom Vaših arhiva?

Jednostavan pristup dokumentaciji za celu kompaniju – povećana efikasnost u ključnim poslovnim procesima

 

Bezbednost i niži troškovi izgradnje i održavanja arhive dokumentacije

Lakoća korišćenja – LocDoc je dostupan kao usluga u cloud-u

 

Opcija za vizuelizaciju dokumenata na mapi u kontekstu mrežnih objekata

Tačnost automatske kategorizacije dokumenata je oko 95% i njena brzina je neuporedivo brža od ručnog procesa. Saznajte kako da ubrzate i smanjite troškove obrade papirnih dokumenata i dodatne prednosti LocDoc-a.

network digital twin

LocDoc je deo GlobIQ platforme za kreiranje i održavanje modela sredstava digitalne mreže.

Otkrijte sve mogućnosti GlobIQ-a

ISTRAŽITE NAŠA REŠENJA ZA MREŽNE KOMPANIJE

DH.GIS proračuni

DH.GIS proračuni

Hidraulički proračuni za toplovodne i vodovodne mreže

Topologija niskog napona

Efikasno prikupljanje podataka na terenu pomoću “glasovnog asistenta” (voice assistant) i uz pomoć analize slika (image analysis)

locdoc

LocDoc

Baza podataka prostornih dokumenata

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Upravljanje fizičkim rutama u prenosnim mrežama

Optical Path Scheme za PNI

Generisanje šeme za optičku mrežu

Radio Network Inventory for PNI

Inventar radio tornjeva i bežične opreme

CaTV Design za Smallworld PNI

Podrška za dizajn koaksijalnih i optičkih mreža

Service Inventory for PNI & LNI

B2B usluge u logičkom mrežnom inventaru

Data Quality Tool za Smallworld GIS

Alat za verifikaciju podataka i obradu podataka o greškama

Network Inventory Maintenance Support

Automatsko izveštavanje

LNI-konektor

Podržava i pojednostavljuje unos mrežnih podataka

google_portfolio

Google Maps Platform

Work_Force_Management1

Workforce Management

Naše rešenje zasnovano na Google mapama

DH.GIS – Upravljanje toplotnom mrežom

Upravljanje toplotnom mrežom

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Upravljanje mrežom

Smallworld Electric Office

Proces upravljanja imovinom elektroprivrede

EL.GIS

Upravljanje mrežnim sredstvima za energiju

ELGrid

Razvoj, planiranje i upravljanje električnim mrežama

4RES

Predviđanje, planiranje i podrška za RES operatere

FME Flow (Server)

Fleksibilna distribucija prostornih podataka

FME Form (Desktop)

Efikasno modifikovanje podataka